กกต. เตรียมเปิดสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง 13-22 มิ.ย.นี้

กกต. เตรียมเปิดสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง 13-22 มิ.ย.นี้

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กกต.มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา เห็นชอบกรอบระยะเวลาการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยจะเริ่มดำเนินการรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 มิถุนายน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี นับถึงวันสมัคร 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันสมัคร 4. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 5. มีความเป็นกลางทางการเมือง 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และ 7. มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กกต.จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร (แบบ ผตล.2) ,รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 5 X 7.5 ซม. จำนวน 2 รูป และขนาด 2.5 X 3 ซม. จำนวน 2 รูป , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์ , สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด -สำนักข่าวไทย