ดึงเยาวชนร่วมขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

“บวรศักดิ์” ไม่เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการปฏิรูปและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินัดแรก ขณะที่รัฐบาล จัดมหกรรมโชว์ผลงานปฏิรูป 11 คณะ ดีเดย์ 6 มิ.ย.นี้ ดึง เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกันระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะกับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่างๆ ครั้งที่ 1/2561 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

โดยมีคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน และอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา พร้อมกับกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แต่การประชุมครั้งนี้ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฎิรูปด้านกฎหมาย ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ภายหลังจากที่นายบวรศักดิ์ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ว่าการปฎิรูปประเทศไม่คืบหน้า

นายวิษณุ กล่าวก่อนการประชุมว่า การประชุมวันนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนดไว้ ว่าจะต้องหารือตกลง กติกาในการทำงาน ให้เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน โดยเฉพาะแนวทางการทำงาน ของคณะกรรมการปฎิรูปต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่นายบวรศักดิ์ได้วิพากษ์วิจารณ์ไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะกับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1/2561 ได้เสนอแนวทางการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วนการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป โดยรัฐบาลเตรียมจัดมหกรรมผลงานปฏิรูป 11 คณะ ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวและปลุกกระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชนและเยาวชนได้รับรู้ถึงแผนปฏิรูปต่างๆ มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อแสดงรายละเอียดของการปฏิรูปประเทศ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกับจัดโครงการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูป ผ่านความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ย. นี้ ซึ่งจะมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมดำเนินงาน มีรูปแบบกระบวนการเครือข่ายเหมือน สมัชชาสุขภาพ และ สมัชชาปฏิรูป และ “จัดโครงการ Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา” โดยใช้สื่อรัฐ ในการสร้างความเข้าใจ. -สำนักข่าวไทย