สปสช.จัดทำชุด ‘เพลงฉ่อยอีแซวบัตรทองมหาสนุก’

สปสช.จัดทำชุด “เพลงฉ่อยอีแซวบัตรทองมหาสนุก” ประยุกต์เพลงพื้นบ้านให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ “สนุก-เข้าใจง่าย-ใช้สิทธิได้ถูกต้อง” นำ ‘ขวัญจิต ศรีประจันต์’ ศิลปินแห่งชาติร่วมขับร้อง

นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการฯ ปี 2560-2564 ได้มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความมั่นใจในสิทธิบัตรทองให้กับประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองทั่วประเทศกว่า 48 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยประชากรหลากหลายกลุ่มอายุ หลากหลายสังคม และหลากหลายวัฒนธรรม ในการประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงผู้มีสิทธิบัตรทองทุกกลุ่ม

สำหรับจังหวัดภาคกลาง “เพลงฉ่อยอีแซว” เป็นเพลงพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ มีการร้องทำนองตอบโต้ระหว่างชายหญิงที่ใช้ร้อยกรองอย่างสนุกสนาน จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อทำให้ผู้สูงอายุในจังหวัดภาคกลางเข้าใจเรื่องสิทธิบัตรทองได้ง่าย ด้วยการประยุกต์ใส่เนื้อร้องที่เป็นการให้ความรู้สิทธิบัตรทอง ทั้งการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยและรับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตามวัย โดย สปสช.ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์” ผู้มีชื่อเสียงด้านการร้องเพลงฉ่อยอีแซวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุมาร่วมสื่อสารประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทอง

สำหรับการจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทองผ่านเพลงฉ่อยอีแซวดำเนินการภายใต้แนวคิด “เพลงฉ่อยอีแซวบัตรทองมหาสนุก” นอกจากเนื้อหาที่มุ่งให้ความรู้สิทธิบัตรทองกับผู้สูงอายุแล้ว ยังจัดทำเนื้อหาสื่อสารในประเด็นที่มักเป็นคำถามจากประชาชนทั่วไป โดยมีทั้งหมด 5 เรื่อง

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.